test Literal
Recommend
x
 
Sender
Recipient
Email text
 

Skicka
 
 

ORDLISTA

A  

Absolta

Sintrad produkt med fem lager för filtrering

B  

Betamesh

Vidareutveckling av mjuk metallduk med förbättrade smutsborttagningsmöjligheter och goda backspolningsegenskaper

D  

Dragning

Dra varptråden genom solven

Dragskiva

Komponent med inbyggd diamant som avgör tråddiametern vid tråddragning


Drop
 

Lossa screentrycksduken från den tryckta ytan
 
   

Duplex

Metallduk med höga flöden vid ökad mekanisk last

E  

Elasticitetsgräns

Den spänning upp till vilken ett material inte visar någon plastisk deformation vid enaxlig dragpåkänning

Eu (Eulerzahl)

Absolut siffra som anger förhållandet mellan tryck och tröghet

F  
Fabrikation Behandla metallduken till färdig produkt eller halvfabrikat
Färgpassning Lager av enskilda färger vid fullfärgstryck

Fördelningskurva

Grafisk presentation av resultatet av en siktanalys

G  

Geometrisk porstorlek

Diameter hos den största sfäriska kula som kan passera genom metallduken

I  
Igensättning Tilltäppning av öppningarna i en sikt eller ett filter av partiklar
Inslag/inslagstråd Trådar som löper i rät vinkel mot varptråden
K  
Kalandrering Valsning

Kromatografi

Separering av de enskilda komponenterna i en blandning av partiklar

L  

Laminat

Sammanfogad metallduk i flera lager

Livslängd

Hur länge en sikt/metallduk kan användas innan den behöver bytas

M  

Maskvidd

Avståndet mellan intilliggande varp- eller inslagstrådar

Meshanalys

Separering av ett prov av löst material och analys av partikelstorleken

Mesh counter

Optisk anordning som används för att bestämma mesh-talet

Metallduk Olika typer av duk tillverkad av metall
Metalldukens finhet Antal trådar per brittisk tum
Metalldukens tjocklek Beräknad med hjälp av tråddiameter och vävtyp
O  

Öppen area

Summan av öppningarna över metalldukens hela yta

P  

Perforerad plåt

Plåtar/metallskivor med regelbundna hål, ofta använd som stöd för metallduk

Poreflo

Plattliknande laminat med två eller tre lager, tillverkad med hjälp av förskjutna kypertvävda metalldukar

Poremet

Plattliknande filtermedium tillverkat av fem olika lager av metallduk

 

 

R  

Rakel (screentryck)

Spatelliknande komponent som trycker substratet genom öppningar i metallduken mot den yta som ska tryckas

REACH

EU-föreskrift beträffande registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning av kemikalier

   

Robusta (armerad väv)

Metalldukar med större porositet och mycket höga flöden, extremt robusta

Rullkort

"Identitetskort" för varje rulle av metallduk

S  

Screentryckdukar

Precisionsvävda metalldukar särskilt utvecklade för användning vid screentryck

 

 

Siktplatta

Metallduk eller perforerad platta med identiska, regelbundet återkommande öppningar

Slät metallduk

Typ av metallduk där ytan har en textur för höga flöden

Square weave-metallduk

Metallduk vävd med trådarna på ett visst avstånd, vilket ger öppna maskor

T  

TETKOmat

Ett märke av spänningsmätare som används för att mäta siktens spänning

Teoretiskt färgflöde

Den öppna ytans volym beräknad i förhållande till substratets yta

Topmesh

Kombination av två eller tre lager med filter- och stöddukar

Torrsiktning Siktning av pulverformiga material utan vätska
Tråddiameter Diameter hos de trådar som används vid tillverkning av metallduk

Tryckdifferens

Tryckskillnad före och efter ett filter

Tryckfall

Tryckskillnad orsakad av filtrets motstånd

Twilled weave

Duktyp med små filterporer och enkla trådar

V  

Varp/varptråd

Trådarna som löper i längsgående riktning

Varpning

Överföring av tråden från varptrådsrullen till varpbommen

   
   
   

Välj en kontaktperson och skicka din fråga

Technical Sales Manager
Tel.: 704 249 9974
E-Mail

Technical Sales Manager
Tel.: 434 219 9800
E-Mail


Tel.: +1 845 296 1065
E-Mail

E-Post*  
Företag*  
Namn*  
Förnamn*